GDPR utredning av Lagerhotellet i Stockholm AB

Version: 23/02/05

I denna GDPR utredning redogör vi närmare för hur Lagerhotellet i Stockholm AB, org. nr. 556252-3612, Lagerhotellet i Stockholm AB, Konsumentvägen 8A, ÄLVSJÖ (”Lagerhotellet” eller ”Bolaget”) hanterar personuppgifter.

Om Lagerhotellet.

Lagerhotellet hjälper stora och små kunder med förvaring, lagerhantering och distribution av varor. Vi hjälper dig med allt, från företagslager till storskalig lagerhantering och distribution inom och utanför landet. Hos oss kan du hyra allt från säkerhetsboxar och låsbara förråd till stora utrymmen för förvaring för kortare eller längre tid. Godset står skyddat mot fukt, damm, brand och stöld. Tjänster som kan beröras av GDPR är VMS-systemet (Ongoing), speditörers system. Email, hemsidan www.lagerhotellet.se och faktureringssystem (kunder/lön).

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och den relation Lagerhotellet har till dig. 

Den typ av personuppgifter som Lagerhotellet kan spara är till exempel:

Direkt identifierade personuppgifter:

  • Namn
  • Faktura & leveransadresser
  • E-postadresser
  • Mobil- & Telefonnummer
  • Betalinformation
 

Indirekt identifierande information:

  • Din arbetsplats
  • Din yrkesroll
  • Behörigheter för våra lagertjänster
 

Relaterad information:

  • Detaljer och inställningar för inloggning och hantering av Lagerhotellets system

Hur samlas personuppgifter in?

Du tillhandahåller själv, direkt eller indirekt, dina personuppgifter till oss genom att ta kontakt med Lagerhotellet via exempelvis telefon, e-post, brev, webben, säljarbesök/kontakt, sociala medier och/eller olika evenemang.

I de fall Lagerhotellet tar en första kontakt med dig eller om särskilda behov föreligger kan nya samt kompletterande personuppgifter om dig inhämtas från annan källa såsom t.ex. folkbokföringsregistret, kreditupplysningsföretag eller liknande allmänt kända källor.

Vid kontakt med Lagerhotellet i din yrkesroll intygar du att du har rätt att företräda ditt företag och binda detta till debitering av Lagerhotellets tjänster och produkter enligt våra betalnings- och faktureringsvillkor.

Vid val av att lägga till fler personer, d v s om du anmäler andra personer utöver dig själv från ditt företag, intygar du att du har rätt att företräda den personen och lämna dennes personuppgifter till oss för behandling enligt vår datapolicy.

Lagerhotellet värnar om din integritet och samlar inte in fler personuppgifter än Lagerhotellet behöver för att kunna erbjuda dig utnyttja våra tjänster och produkter samt ingå avtal med Lagerhotellet.

Hantering av personuppgifter.

Lagerhotellet hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.

När du registrerar dina personuppgifter via vår hemsida eller via (av oss) utskickad länk så hanterar vi dina personuppgifter endast för att kunna hjälpa dig med din fråga/ditt ärende. När ditt ärende avslutas hos oss så raderas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje land eller användas för automatiserat beslutsfattande.

Du som registrerad kan när som helst begära radering genom att vända dig till följande e-mailadress: gdpr@lagerhotellet.se

Om du som registrerad anser att Lagerhotellet inte följer reglerna kring hantering av personuppgifter så ska du kontakta Datainspektionen.

Mer information om reglerna kring hantering av personuppgifter kan du läsa hos Datainspektionen.

Hantering av kunduppgifter i VMS.

Lagerhotellets tjänst där kund kan ansluta sig till vårt WMS-system och lägga order och se lagersaldo i realtid via vår kundportal. Vanligtvis lägger kunden order via egen personal, men kan också få assistans med detta. Personuppgifterna består av adress, namn till ett företag, men det händer att leveranser sker till hemadress.

Av avtalsenliga skäl behöver vi också personuppgifter så att vi kan tillhandahålla våra tjänster och fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Dessa uppgifter används t.ex. för att fullfölja ett avtal (en försändelse), hantera kunduppgifter, betalningar och, i förekommande fall, bedöma kreditvärdigheten. Vissa uppgifter om försändelser levereras även till myndigheterna i transit- eller destinationslandet för tull- och skatteintyg eller för säkerhetskontroll beroende på vad som krävs enligt landets lagstiftning. Informationen som tillhandahålls ska vanligtvis innehålla avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, varubeskrivning, antal gods, vikt och försändelsens värde.

Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. I vissa fall måste vi behålla uppgifterna längre enligt lag.

Hur är det med datasäkerheten.

Lagerhotellet vidtar alla erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att de inte går förlorade eller används på felaktigt sätt. Dina uppgifter sparas till exempel i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. Det innebär att vi använder oss av ett godkänt krypteringsförfarande för kommunikationen mellan din dator och vår VMS system (moln lösning).

Tänk på att det är ofta olämpligt att använda e-post för att behandla personuppgifter långsiktigt, både för myndigheter och för privata organisationer. 

Kamerabevakning av Lagerhotellets lagerutrymmen.

Lagerhotellet kamerabevakar sina lagerutrymmen dygnet runt för att avskräcka, förebygga och utreda brott och klargöra uppkomna situationer. Våra kameror registrerar bild och det filmade materialet sparas i 30 dagar innan det raderas.

Lagerhotellet har gjort en intresseavvägning och bedömt att det finns ett berättigat intresse i att kamerabevaka våra lagerutrymmen för att avskräcka, förhindra och utreda brott och klargöra uppkomna situationer. Lagerhotellet har i avtal med kunder förbundit sig att kamerabevaka sina lagerutrymmen.

Vi stödjer oss i detta på Kamerabevakningslagen 2018:1200 samt artikel 6 punkt a, c och f i Dataskyddsförordningen.

För mer information kontakta e-mail: gdpr@Lagerhotellet.se.

Bild och ljud från vår kamerabevakning hanteras endast av Lagerhotellet men kan komma att lämnas ut till Polismyndigheten i det fall det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Detta sker i så fall tillsammans med en polisanmälan.

Bild och ljud från vår kamerabevakning kommer inte att lämnas ut till tredje land eller användas för automatiserat beslutsfattande.

Du som registrerad kan när som helst begära radering av bild och ljud där du förekommer genom att vända sig till Lagerhotellet AB, e-mail: gdpr@Lagerhotellet.se.

Om du som registrerad anser att Lagerhotellet inte följer reglerna kring kamerabevakning och hantering av personuppgifter så ska du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig.

Lagerhotellet i Stockholm AB och dess ledning bär det juridiska ansvaret. Ansvarig för personuppgiftsfrågor hos Lagerhotellet i Stockholm är Fredrik Saegebrecht, vars uppgifter består bland annat av att övervaka att Lagerhotellet i Stockholms behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Fredrik Saegebrecht kan kontaktas på 

Phone +46 8 848618

Phone (dir) +46 8 843077 

Mail: fredrik@lagerhotellet.se

Rätten till invändning gäller för all behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vill du utöva din rätt till invändning är det bara att ta kontakt med oss.